मन्न की तीस

शेखावाटी मसी गीत  "मन्न की तीस"

सुणबा अर डाउनलोड करबा ताँई।

<<गेलड़ो पन्नो<< खास पन्नो

 

  • आओ आओ जी ईशु (mp3) गाणो

  • आओ जी ईशु प्यारा (mp3) गाणो

  • बादळां म बजसी (mp3) गाणो

  • बेगो टोर जीवन (mp3) गाणो

  • डरियै मना mp3

  • दुनिया को चानण mp3 गाणो

  • हालेल्लुया mp3 गाणो

  • झिलमिळ झिलमिळ mp3 गाणो

  • जंय्यां मेंदी म mp3 गाणो