चोखो समचार

सेकावाटी चोखो समचार

सेकावाटी भासा म चोखो समचार सुणबा अर डाउनलोड करबा ताँई।

चोखो बैद (हिया कायानै निरोगो करबाळो)

मरकुस को चोखो समचार

 

ईसु कि खोज़

लूका को चोखो समचार

पाठ :- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   पाठ :- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

सुणबा अर डाउनलोड करबा ताँई:- मत्ति  टाळेड़ा खास चेला का काम  ईफिसियों  फिलिपियों  कुलुसियों  तितुस पेलो कुरन्थियो दुसरो कुरन्थियो

खास पन्नो सम्पर्क म्हारो परिचय