चोखो समचार

लूका अर  यहून्ना

(क हाता मांडेड़ो चोखो समचार)


सेकावाटी भासा म चोखो समचार सूणबा अर डाउनलोड करबा ताँई!

चोखो बैद (मरकुस क हाता मांडेड़ो चोखो समचार)

ईसु की खोज (लूका क हाता मांडेड़ो चोखो समचार)

सूणबा ताँई दबाओ मत्तीकामइफि.फलिपीकलुसीयोतितूस1 कुरन्थीयो2कुरन्थीयो

बाटो