लूका को चोखो समचार पाठ 19-24

<< गेलड़ो पन्नो चोखो समचार खास पन्नो